MEIE LUGU

 1. MÕISTED JA ÜLDSÄTTED
  • Käesolevad Privaatsuspoliitika tingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad CVAgent OÜ poolt andmesubjekti isikuandmete töötlemise korra, sealhulgas isikuandmed, milliseid CVAgent OÜ töötleb, CVAgent OÜ poolt isikuandmete töötlemise alused, põhimõtted ja eesmärgid, andmesubjekti õigused ja CVAgent OÜ kohustused isikuandmete töötlemisel ning turvameetmed isikuandmete kaitseks.
  • Isikuandmete vastutav töötleja on CVAgent OÜ (edaspidi CVAgent OÜ), registrikood 14510874, aadress Ahtri 6A (B osa), Tallinn, Harjumaa, 10151, e-post: info@cvagent.ee.
  • CVAgent OÜ on määranud andmekaitsespetsialisti: [*].
  • Andmesubjekt on füüsiline isik, sealhulgas juriidilise isiku füüsilisest isikust esindaja, kelle isikuandmeid CVAgent OÜ töötleb (edaspidi Andmesubjekt).
  • Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (Andmesubjekti) koht.
  • Isikuandmete töötlemine on igasugune Andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming (sh Andmesubjekti isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne).

 

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS
  • CVAgent OÜ töötleb Andmesubjekti isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
   • CVAgent OÜ poolt CVAgent OÜ klientidele värbamisteenuse osutamiseks, samuti teenuse osutamise raames Andmesubjektidele tööpakkumiste esitamiseks ning muude värbamisteenuse läbiviimiseks või värbamisteenuse osutamise raames vajalike toimingute tegemiseks;
   • CVAgent OÜ poolt pakutavate teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks;
   • CVAgent OÜ sisese teenuse osutamist puudutava statistika koostamiseks;
   • turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
   • Andmesubjekti IP-aadressi ja andmeid seoses CVAgent OÜ veebilehe cvagent.ee kasutamisega kasutab CVAgent OÜ veebilehel www.cvagent.ee Andmesubjektile pakutavate teenuste kasutamise võimaldamiseks, samuti nimetatud veebilehe arendamiseks ja kasutajasõbralikumaks muutmiseks, sealhulgas IT-programmide ja –süsteemide kontrollimiseks, arendamiseks ja hooldamiseks;
   • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  • CVAgent OÜ poolt Andmesubjekti isikuandmete töötlemise alused:
   • Andmesubjekti nõusolek – eelkõige Andmesubjekti isikuandmete töötlemine CVAgent OÜ klientidele Värbamisteenuse osutamisel, sh kõigi värbamisteenuse osutamise raames vajalike toimingute tegemisel, samuti Andmesubjektile pakkumiste esitamisel ning Andmesubjekti isikuandmete säilitamisel;
   • CVAgent OÜ õigustatud huvi – eelkõige Andmesubjekti enda poolt värbamisteenuseid osutatavates või vahendatavates süsteemides avaldatud ja kõikidele kättesaadavate isikuandmete töötlemisel, sh kogumisel;
   • seadused ja muud õigusaktid – eelkõige CVAgent OÜ-le seadusest tulenevate kohustuste täitmisel.
  • CVAgent OÜ teeb kõik endast oleneva, et esimesel võimalusel teavitada Andmesubjekti kogu õigusaktides ettenähtud teabest Andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta, sh käesolevatest Tingimustest, ning hoida Andmesubjekti kursis isikuandmete töötlemist puudutavate Tingimustega ning teha Andmesubjektiga igakülgset koostööd Andmesubjekti kõigi õiguste ja huvide efektiivseks kaitsmiseks. Arvestades CVAgent OÜ igapäevase majandustegevuse raames pakutava teenuse iseärasusi, mõistab Andmesubjekt samaaegselt, et isikuandmete omaalgatuslikult CVAgent OÜ-le edastamisel (nt telefoni või e-posti teel) annab Andmesubjekt nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Samuti mõistab Andmesubjekt, et CVAgent OÜ kogub Andmesubjekti enda poolt eelkõige värbamisteenuseid osutatavates või vahendatavates süsteemides avaldatud Andmesubjekti isikuandmeid ka iseseisvalt.
  • Andmesubjekti õiguste ja huvide tõhusamaks kaitsmiseks on Andmesubjektil igal ajal võimalik ise pöörduda CVAgent OÜ poole Andmesubjekti isikuandmete töötlemist puudutava teabe saamiseks, samuti nõuda Andmesubjekti puudutavate isikuandmete töötlemise piiramist või lõpetamist, sh isikuandmete kustutamist.

 

 1. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KOOSSEIS
  • CVAgent OÜ töötleb muu hulgas järgnevaid Andmesubjekti isikuandmeid:
   • andmed Andmesubjekti kohta (nimi, sünniaeg, dokumendinumber, sugu, rahvus, arvelduskonto number jm);
   • Andmesubjekti kontaktandmed (sh aadress, e-postiaadress, telefoninumber, faksinumber jm);
   • Andmesubjekti teadmisi, oskusi, huvisid ja eelistusi puudutavad andmed;
   • Andmesubjekti haridust ja töökogemust puudutavad andmed;
   • andmed Andmesubjekti poolt külastatavate CVAgent OÜ veebilehe osade kohta (sh IP-aadress);
   • muud Andmesubjekti poolt CVAgent OÜ-le avaldatud isikuandmed.
  • CVAgent OÜ poolt töödeldavate Andmesubjekti isikuandmete täpne koosseis sõltub sellest, milliseid isikuandmeid Andmesubjekt CVAgent OÜ-le avaldab.
  • Andmesubjektil ei ole kohustatud avaldama CVAgent OÜ-le isikuandmeid, milliseid Andmesubjekt ei soovi CVAgent OÜ-le avaldada.
  • Andmesubjektil on õigus igal hetkel keelata kõigi või teatud isikuandmete töötlemine CVAgent OÜ poolt, sh selliste isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

 

 1. KÜPSISED
  • Andmesubjekti paremaks teenindamiseks kasutab CVAgent OÜ veebileht cvagent.ee küpsiseid ehk cookie’sid.
  • Veebilehe cvagent.ee kasutamisel nõustub Andmesubjekt küpsiste kasutamisega vastavalt käesolevatele Tingimustele. Juhul, kui Andmesubjekt ei nõustu küpsiste kasutamisega CVAgent OÜ poolt ettenähtud eesmärkidel ja tingimustel, on Andmesubjektil õigus keelduda kõigist või teatud liiki küpsistest või kustutada salvestatud küpsised. Selleks tuleb Andmesubjektil seadistada ja muuta oma veebilehitseja seadeid.
  • Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille Andmesubjekti veebibrauser saadab ja salvestab kasutaja arvutisse või seadmesse (telefon, tahvelarvuti jm). Küpsised ja nende abil saadav informatsioon võimaldavad veebiserveril pidada arvestust veebiserveri külastuse üle, sh jälgida kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid, samuti parandada veebisaitide sisu ja toimimist ning muuta veebisaite kasutajasõbralikumaks. Küpsised koguvad andmeid, mis võivad sisaldada isikuandmeid.  Küpsiste kohta on võimalik saada lisateavet http://www.aki.ee/et/kupsised ja http://www.allaboutcookies.org/.
  • Veebilehel cvagent.ee kasutatakse järgnevaid küpsiseid:
   • ajutised ehk seansi küpsised – võimaldavad veebilehel meelde jätta Andmesubjekti poolt tehtud varasemaid valikud ja pakkuda seeläbi funktsioonide mugavamat ja tõhusamat kasutamisvõimalust;
   • püsiküpsised – on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle erinevate funktsioonide kasutamiseks;
   • jälgimisküpsised – koguvad andmeid Andmesubjekti käitumisest veebilehel;
   • reklaamiküpsised – koguvad andmeid Andmesubjekti sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Andmesubjekti eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu, samuti hinnata reklaamikampaania efektiivsust.
  • Ajutised küpsised kustuvad arvutist või seadmest pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised jäävad Andmesubjekti arvutisse või muusse seadmesse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsiste säilimise aeg sõltub küpsise omadustest, küpsiseid puudutavatest veebilehe kasutaja seadistustest või veebilehe kasutaja poolt küpsiste manuaalselt kustutamise ajast.
  • Veebilehel cvagent.ee kasutatakse küpsiseid nimetatud veebisaidi turvalisuse tagamiseks, veebisaidil liikumise lihtsustamiseks, teabe tõhusamaks kuvamiseks ning veebisaidi kasutajasõbralikumaks muutmiseks. Samuti kasutatakse küpsiseid veebisaidi kasutamise kohta statistiliste andmete kogumiseks, et pidevalt parandada saidi kujundust ja kasutatavust, mõista Andmesubjektide eelistusi veebisaidi ja selle funktsioonide kasutamisel.
  • Veebilehe kasutajal on võimalik blokeerida või kustutada kõiki või teatud küpsiseid. Eri tüüpi veebilehitsejad (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera jm) kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised. Kõigi või teatud küpsiste blokeerimisel või kustutamisel peab Andmesubjekt arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist või kustutamist enam Andmesubjektile kättesaadavad olla. Kui Andmesubjekt ei ole oma veebilehitsejat seadistanud selliselt, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui Andmesubjekt veebilehte cvagent.ee külastab. Veebilehitseja küpsised tuleb vastavalt soovile seadistada eraldi igas seadmes.
  • Andmesubjektil on võimalik pöörduda küsimustega seoses brauseriküpsiste kasutamisega saidil cvagent.ee CVAgent OÜ poole e-postil info@cvkeskus.ee.

 

 1. ISIKUANDMETE SALVESTAMINE JA SÄILITAMINE
  • CVAgent OÜ salvestab ja säilitab kõik Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmed tingimustel, mis vastavad käesolevates Tingimustes ja asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele, sh turvalisus- ja konfidentsiaalsusnõuetele.
  • CVAgent OÜ tagab, et kõik CVAgent OÜ töötajad, kes mistahes viisil puutuvad kokku Andmesubjekti poolt CVAgent OÜ-le edastatud või muul viisil CVAgent OÜ-le teatavaks saanud Andmesubjekti isikuandmetega, omavad Andmesubjekti isikuandmetele ligipääsu CVAgent OÜ poolt nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks ning järgivad isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohustust.
  • CVAgent OÜ-l on õigus salvestada ka kõik sidevahendi (nt telefon, e-post) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Andmesubjekt on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks ning muude käesolevates Tingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.
  • CVAgent OÜ säilitab Andmesubjekti isikuandmeid värbamisteenuse osutamiseks vajaliku aja ja pärast seda, kuniks Andmesubjekt isikuandmete säilitamisega nõustub, ja/või kuni Andmesubjekti poolt tema isikuandmete töötlemise keelamiseni ning pärast seda kuni see on vajalik CVAgent OÜ õiguste kaitsmiseks või seaduse kohaselt.

 

 1. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
  • CVAgent OÜ võib edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, sh teistes Euroopa Liidu liikmesriikides asuvatele kolmandatele isikutele, kui isikuandmete edastamine on kooskõlas ja vajalik CVAgent OÜ poolt CVAgent OÜ klientidele värbamisteenuse osutamiseks, samuti värbamisteenuse osutamise raames Andmesubjektidele tööpakkumiste esitamiseks ning värbamisteenuse läbiviimiseks vajalike toimingute tegemiseks või muude CVAgent OÜ poolt määratud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või CVAgent OÜ-le seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  • CVAgent OÜ edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes ulatuses, milles see on vajalik CVAgent OÜ poolt määratud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks ja/või CVAgent OÜ-le seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kõik kolmandad isikud, kellele CVAgent OÜ isikuandmeid edastab, tagavad, et nad järgivad isikuandmete töötlemisel ettenähtud hoolsus- ja nõuetele vastavuse taset ning rakendavad tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada andmetöötlustegevusega võrdväärne andmekaitsetase.
  • Andmesubjekti taotlusel teeb CVAgent OÜ Andmesubjektile teatavaks, millistele isikutele on CVAgent OÜ Andmesubjekti isikuandmeid edastanud.
  • CVAgent OÜ võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid mh järgmistele isikutele:
   • CVAgent OÜ kliendid, samuti äri- ja koostööpartnerid;
   • CVAgent OÜ tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad;
   • isikud, kellele CVAgent OÜ on loovutanud nõuded;
   • isikud, kellele CVAgent OÜ võib või on kohustatud Andmesubjekti isikuandmeid avaldama CVAgent OÜ-le seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  • CVAgent OÜ ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi isikule, kellele andmete edastamine ei ole vajalik CVAgent OÜ poolt määratud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või CVAgent OÜ-le tulenevate kohustuste täitmiseks.
  • CVAgent OÜ nõuab isikutelt, kellele Tingimuste alusel isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse, CVAgent OÜ poolt määratud turva- ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist.

 

 1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  • Andmesubjektil on järgnevad õigused:
   • saada teavet CVAgent OÜ poolt töödeldavate isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh teavet kolmandate isikute kohta, kellele CVAgent OÜ on isikuandmeid edastanud;
   • nõuda Andmesubjekti puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist, sh mittetäielike isikuandmete parandamist;
   • nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel Andmesubjekti isikuandmete töötlemise lõpetamist ja isikuandmete kustutamist;
   • nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel Andmesubjekti isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele;
   • saada Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma, et CVAgent OÜ seda takistaks;
   • keelata Andmesubjekti käsitlevate isikuandmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja isikuandmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks;
   • oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, sh on Andmesubjektil õigus võtta tagasi üksnes oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine isikuandmete töötlemist osas, milles isikuandmete töötlemine toimub seaduse alusel.
  • CVAgent OÜ kohustub rahuldamata Andmesubjekti põhjendatud taotluse ning Andmesubjekti isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete töötlemise piiramise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.
  • Andmesubjekt kohustub esitama kõik isikuandmeid puudutavad taotlused ja nõuded elektrooniliselt digitaalallkirjastatuna e-postiaadressil info@cvagent.ee või omakäeliselt allkirjastatuna aadressil Ahtri 6A (B osa), Tallinn, Harjumaa, 10151.

 

 1. CVAGENT OÜ KOHUSTUSED
  • CVAgent OÜ on kohustatud isikuandmeid töötlema, sealhulgas isikuandmeid koguma, edastama ja säilitama, käesolevates Tingimustes ja muudes isikuandmete töötlemisega seonduvates CVAgent OÜ eeskirjades ning isikuandmete kaitse seaduses ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruses (EL) nr 2016/679 ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud korras, eesmärkidel ja tingimustel.

 

 1. ISIKUANDMETE KAITSE MEETMED
  • CVAgent OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kogumine, edastamine ja säilitamine, toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.
  • Juhul, kui leiab aset Andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu Andmesubjekti õigustele ja vabadustele, kohustub CVAgent OÜ Andmesubjekti põhjendamatu viivituseta teavitama isikuandmetega seotud rikkumisest, sealhulgas kirjeldama rikkumise laadi, rikkumise võimalikke tagajärgi ning meetmeid, mis on võetud kasutusele rikkumise kõrvaldamiseks, samuti teavitama Andmesubjektile asjakohast teavet omava isiku kontaktandmed.

 

 1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE KAITSE
  • Kui Andmesubjekt leiab, et CVAgent OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on Andmesubjektil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega CVAgent OÜ poole.
  • Andmesubjektil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (aadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon: 627 4135, e-post: info@aki.ee) või mõne muu pädeva andmekaitseasutuse poole või pädeva kohtu poole.
  • Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate üldiste küsimustega CVAgent OÜ (registrikood 14510874) poole telefonil +372 53594649, e-posti aadressil info@cvagent.ee või aadressil Ahtri 6A (B osa), Tallinn, Harjumaa, 10151.

 

 1. LÕPPSÄTTED
  • CVAgent OÜ-l on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta teavitades Andmesubjekti tingimuste muutmisest ette vähemalt 30 päeva CVAgent OÜ veebilehe cvagent.ee kaudu, välja arvatud juhul, kui Tingimusi muudetakse üksnes asjaomastes õigusaktides sätestatud nõuete muutumise tõttu.